หรีดหนังสือ ทางเลือกใหม่ "อาลัย ให้ปัญญา" |

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

หรีดหนังสือ ทางเลือกใหม่ "อาลัย ให้ปัญญา"

หรีดหนังสือ
ทางเลือกใหม่

กระทรวงวัฒนธรรมจับมือสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

เปิดโครงการ “หรีดหนังสือ” ทางเลือกใหม่ส่งความอาลัย ให้ปัญญา

จุดกระแส ๒ สร้าง ๑ ลด สร้างกุศล สร้างปัญญา ลดปริมาณขยะ


“โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา”
ริเริ่มโดย
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย

จากข้อมูลของ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ที่ได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเรื่องพวงหรีด
ที่เป็นสัญญลักษณ์ในการส่งความอาลัยและความเคารพไปยังผู้วายชนม์และครอบครัว
ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมนิยม

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหรีดทางเลือกประเภทต่างๆ
เช่น พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดผ้าห่ม หรีดพัดลม หรีดจักรยาน เป็นต้น
แต่พวงหรีดดอกไม้ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับแรกมาโดยตลอด
ในขณะเดียวกันก็สร้างปริมาณขยะเป็นจำนวนมหาศาลให้ต้องจัดการ
ซึ่งมีทั้งขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่นดอกไม้สด และขยะที่ย่อยสลายยาก
เช่น พลาสติก โฟม เป็นต้นดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
จึงเห็นว่าการพัฒนาพวงหรีดหนังสือให้เป็นที่นิยมเป็นไปได้

ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพวงหรีดทางเลือกที่เคยทำกันมาอย่างจริงจัง
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ให้ตรงเป้ามากขึ้น
หากทำได้สำเร็จก็จะเป็นผลดีทั้งกับวงการหนังสือ
ช่วยลดภาระในการจัดการขยะให้กับวัด

และที่สำคัญคือเป็นผลดีต่อการสร้างค่านิยมใหม่ในประเพณีวัฒนธรรมงานศพ
ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก
และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา
เกิดขึ้นจากการตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากขยะดอกไม้สดของพวงหรีดในงานศพ
ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

โครงการหรีดหนังสือ
จึงเป็นการพลิกวิกฤติของปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเป็นโอกาสในการสนับสนุนการอ่านให้แก่ประชาชน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางปัญญาต่อไปในระยะยาว

ดังนั้นการพัฒนาต้นแบบ “หรีดหนังสือ”
จึงเป็นการต่อยอดการใช้หนังสืออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นผลดีกับวงการหนังสือ
ก่อให้เกิดการรักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในประเพณีงานศพ
โดยสามารถเชื่องโยงการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในที่สุด

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ออกแบบพวงหรีดหนังสือที่รูปลักษณ์หลากหลาย สวยงาม
และก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด โดยเชิญชวน สำนักพิมพ์ และร้านดอกไม้
ให้นำรูปแบบหรีดนี้ไปใช้หรือดัดแปลง โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ
เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเป็นทางเลือกใหม่ในการส่งความอาลัยให้กับผู้วายชนม์


พร้อมกันนั้น สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯยังคำนึงถึงกระบวนการนำส่งหนังสือไปยังองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะส่งมอบหนังสือให้กับพื้นที่ขาดแคลนเป็นลำดับแรก

โดยได้ภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น ทีเค ปาร์ค มูลนิธิกระจกเงา
และหน่วยงานกว่า ๒๐๐ แห่ง ที่จะดำเนินการนำหนังสือจากโครงการ
ไปให้บริการกับนักอ่านในพื้นที่ขาดแคลนต่อไป
ผู้สนใจโครงการ หรีดหนังสือ หรีดอาลัย ให้ปัญญา หรือสั่งซื้อหรีดหนังสือ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook fanpage: พวงหรีดหนังสือ (@BookWreath)

ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ
รวมทั้งรายชื่อสำนักพิมพ์และร้านดอกไม้ที่เข้าร่วมโครงการ
และรายชื่อหน่วยงานเครือข่ายที่รับบริจาคหนังสือ หรือติดต่อ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒ ๙๕๔ ๙๕๖๐